Algemene exameninformatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER EMCI KENNIS- & VAARDIGHEDENTOETSEN
EXAMENKOSTEN EN VOORWAARDEN
Op deze pagina:
 • Examenkosten en voorwaarden
 • Aanmelden voor examens
 • Algemene informatie kennistoetsen (theorie examens)
EXAMENKOSTEN EN VOORWAARDEN
 • KLIK HIER voor onze tarieven.
 • KLIK HIER voor onze algemene voorwaarden.
 • De aanmelding voor een kennis- en/of vaardighedentoets is gelijk de aanmelding voor de registratie en certificering.
 • Personen die niet registreren en certificeren zijn uitgesloten van deelname aan de examens.
 • Toegang tot de examens is uitsluitend mogelijk indien het verschuldigde examengeld is ontvangen.
 • Toegang tot de vaardighedentoets is uitsluitend mogelijk indien alle EMCI kennistoetsen zijn behaald en minimaal 75% van de benodigde beroepsmatige ervaringstijd is behaald.
 • KLIK HIER voor het overzicht van agentschappen.
AANMELDEN
 • U kunt zich uitsluitend online aanmelden
 • Log in via uw EMCI account
 • Geen EMCI account? Vraag uw EMCI account via info@emci-register.com
 • Wachtwoord vergeten? U kunt op deze website m.b.v. uw inlognaam zelf uw wachtwoord resetten
 • Inlognaam vergeten? Vraag uw inlognaam op via info@emci-register.com
 • Zodra u bent ingelogd klikt u achter uw naam het uitvouwmenu open
 • Klik onder exams op ‘sign up for a training’ en volg het menu. U kunt kiezen voor:
  • Aanmelding kennistoets ONLR
  • Aanmelding kennistoets OST
  • Aanmelding kennistoets P&O expert
  • Aanmelding kennistoets P&O makelaar
  • Aanmelding vaardighedentoets expert pleziervaartuigen
  • Aanmelding vaardighedentoets jachtmakelaar
 • Aanmelden voor kennistoetsen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de kennistoets.
 • Aanmelden voor vaardighedentoetsen minimaal 1 kalendermaand voorafgaand aan de vaardighedentoets.
 • Het secretariaat schrijft u in voor de eerstvolgende kennis- en/of vaardighedentoets van het standaard rooster.
 • Indien u aan een andere toets dan de eerstvolgende wenst deel te nemen, dient u dit apart per email aan het secretariaat te berichten.
ALGEMENE INFORMATIE KENNISTOETSEN
ONLINE EXAMENOMGEVING VOOR KENNISTOETSEN
 • Alle kennistoetsen worden afgenomen via de online examenomgeving.
 • Toegang uitsluitend via uw account.
 • In uw online examenomgeving treft u aan:
  1. Overview: Uw persoonlijke overzicht van alle lopende aanmeldingen en inschrijvingen
  2. Knowledge test: Hier staan uw kennistoetsen gereed
  3. Personal details: Hier staan uw persoonlijke gegevens zoals deze worden vermeld op het certificaat bij een voldoende resultaat
  4. Documents: Alle eventuele documenten die bij de kennistoets horen
 • U krijgt toegang tot de kennistoets op het exacte aanvangstijdstip.
 • Uw toegang wordt afgesloten op het exacte sluitingstijdstip.
 • Tijdens het examen kunt u door de vragen scrollen. U kunt dus de vragen vooraf op deze manier bekijken.
 • Onder in het scherm lopen twee controle balken mee.
 • Eén balk geeft aan welke vragen wel en niet zijn beantwoord.
 • De andere balk geeft aan hoeveel procent van het examen is afgelegd.
 • Indien de internet verbinding wordt verbroken, om welke reden dan ook, kunt u opnieuw inloggen en uw examen verder afmaken.
 • Let op! Indien u opnieuw inlogt zal de volgorde van de examen vragen zijn gewijzigd.
 • De examenmachine slaat ieder antwoord op zodra u bent doorgegaan naar de volgende vraag.
 • Dit betekent dat bij het verbreken van de internet verbinding geen gegevens verloren gaan.
 • U kunt het examen uitsluitend uploaden indien alle vragen zijn beantwoord.
 • Indien u niet alle vragen wilt beantwoorden en toch het examen beëindigen dient u simpelweg de verbinding te verbreken.
 • Na afloop van het examen kunt u een PDF downloaden met daarin de vragen en de door u gegeven antwoorden.
 • Op deze manier borgt u dat u ook zelf een bewijs exemplaar heeft.
 • De uitslag van het meerkeuze examen wordt 30 minuten na het sluitingstijdstip gepubliceerd in de examenomgeving.
 • De uitslag van het open vragen examen wordt uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin het examen is afgenomen gepubliceerd in de examenomgeving.
VERPLICHTING M.B.T. BEREIKBAARHEID EN WEBCAM IDENTIFICATIE TIJDENS KENNISTOETSEN
 • U dient de kennistoets zelf en zelfstandig te maken.
 • U dient tijdens de kennistoets bereikbaar te zijn via het (de) telefoonnummer(s) zoals vermeld in uw EMCI account.
 • U kunt worden verplicht tot een webcam identificatie procedure tijdens de kennistoets.
ALGEMENE INFORMATIE VAARDIGHEDENTOETSEN (PRAKTIJK EXAMENS)
Uitvoering EMCI vaardighedentoetsen
De vaardighedentoetsen worden uitgevoerd door Global Network Group of door hiertoe door Global Network Group erkende agentschappen.
Agentschappen
Global Network Group erkent agentschappen. Een agentschap is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Een agentschap is erkend voor minimaal 1 en maximaal 4 taken. Agentschappen kunnen worden erkend voor de volgende taken: (1) Beroepsopleidingen en CPD aanbod (2) Kennistoetsen (3) Vaardighedentoetsen (4) Registratie- en certificeringshandelingen. KLIK HIER voor het overzicht van ADR agentschappen en de erkende taken.
Assessoren
Binnen Global Network Group of het agentschap zijn assessoren belast met de audit van de door de kandidaat ingediende of uitgevoerde vaardighedentoets. Een assessor is een natuurlijke persoon die:
 • Beschikt over aantoonbare ervaring met het uitvoeren van audits en/of het beoordelen van professionals, organisaties of processen of is anderszins ter zake gekwalificeerd, zulks ter beoordeling van Global Network Group
 • Minimaal 5 jaar praktische beroepservaring heeft binnen de toetsen scope
 • Is geregistreerd en gecertificeerd als FULL CERTIFIED of anderszins gelijkwaardig kwalificeert, zulks uitsluitend ter beoordeling van Global Network Group
 • In staat is tot een deskundige en onafhankelijke eindbevinding ‘toegewezen’ of ‘afgewezen’ te komen
Ten aanzien van assessoren is bepaald dat:
 • Elke vaardighedentoets wordt beoordeeld door tenminste 2 assessoren
 • Tenminste 1 assessor niet is verbonden aan het trainingsinstituut of het agentschap waar de kandidaat de beroepsopleiding heeft gevolgd
 • Maximaal 1 assessor kan zijn verbonden aan het trainingsinstituut of het agentschap waar de kandidaat de beroepsopleiding heeft gevolgd
 • De hoofdtrainer(s), assistent trainer(s) en gasttrainer(s) die bij de directe uitvoering van de door de kandidaat zelf gevolgde beroepsopleiding zijn betrokken, zijn uitgesloten als assessor voor deze specifieke kandidaat
 • De assessor geen belang mag hebben bij het eindresultaat van de vaardighedentoets en geen gezagsverhouding mag hebben met de kandidaat
 • Hij / zij verplicht is een proces verbaal van de audit op te stellen en te ondertekenen
Mentor-assessoren
De mentor-assessor is een specifiek type assessor en is belast met het begeleiden en afnemen van de mentoraatstoets. De kwalificatie criteria voor assessoren zijn van toepassing.
Eindtermen
Iedere vaardighedentoets is gekoppeld aan eindtermen.
Vaststelling uitslag | bezwaar
 • De assessoren doen uitspraak over het resultaat van de kandidaat.
 • De directie van Global Network Group stelt de uitslag vast.
 • Het uitslagbesluit wordt per email aan de kandidaat verzonden. Er wordt geen certificaat of diploma afgegeven.
 • Het uitslagbesluit wordt gevoegd in het registratie en certificeringsdossier van de kandidaat.
 • De uitslag luidt: geslaagd of afgewezen.
 • Het uitslagbesluit is persoonlijk en niet openbaar.
 • Tegen de door het uitslagbesluit kan door de kandidaat bezwaar worden aangetekend. Het bezwaar dient binnen 1 kalendermaand na de dagtekening van het uitslagbesluit te zijn ingediend. Het bezwaar wordt als ontvangen aangemerkt indien per aangetekende post verzonden of indien anders ingediend dan via aangetekende post zodra Global Network Group de ontvangst heeft bevestigd.
 • De mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar bestaat niet indien de kandidaat heeft afgezien van het video-opnamerecht.